Ανακοίνωση για ΜΠΕ, της ΕΛΙΝΟΪΛ ΑΕ, στο Δήμο Ασπροπύργου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αριθμ.οικ.1649/45 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 50372/2975/18 έγγραφο ο φάκελος τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με:

Α) τίτλο έργου: «Μονάδα επεξεργασίας οπτάνθρακα (πετ- κωκ) και γαιανθράκων», υποκατηγορία: Α2, ομάδα: , α/α: 202(Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων)

Β) θέση έργου: παραλία Ασπροπύργου, 17ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών- Κορίνθου, του Δήμου Ασπροπύργου, Π.Ε Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα έργου:  ‘’ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.’’

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής για την παροχή σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί, τη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ. 210-6984302)

ΣΤ)αρ. πρωτ. της ΑΕΠΟ που τροποποιείται την Φ3865/7359/Περιβ.9/22-12-10, όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την Φ3865/178/Περιβ.9/6-02-12 και όπως παρατάθηκε με την Φ3865/5527/ΠΕΡΙ.9/15/4-03-16

Ζ) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης το www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 26/11/2018 με αρ. πρωτ. 234220/18.


1659
Δειτε Επισης