Ανακοίνωση για ΜΠΕ, της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΕ, στο Δήμο Αιγάλεω

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 91006/5369/18 έγγραφο συμπληρωματικών στοιχείων για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με:

Α) τίτλο έργου: «Νέο διώροφο κτήριο κεντρικών εγκαταστάσεων εταιρείας ταχυμεταφορών με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων (κέντρο διαλογής- Γραφεία- Κατάστημα Λιανικής» υποκατηγορία Α2, ομάδα: 6η,  α/α: 25 (Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου) και Κατηγορία Β, ομάδα: 6η, α/α: 22 (Κτίρια Γραφείων) και α/α: 24 (Χώροι στάθμευσης)

Β) θέση έργου: η θέση του προτεινόμενου έργου βρίσκεται σε οικόπεδο στην οδό Π. Ράλλη 36-38 στο Δήμο Αιγάλεω, ΠΕ Δ.Τ. Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής

Γ) φορέα έργου: ‘’ACSΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε.’’

Δ) αρμόδια για το έργο περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210-6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 23/11/18- 15/01/19

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 26/11/18- 2/01/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 3/01/19- 16/01/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης: «Γενική Δημοπρασιών» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών» στις 23/11/2018 με αρ. πρωτ. 233498/18.


1489
Δειτε Επισης