Ανακοίνωση για ΜΠΕ, της COSMOTE AE, στο Δήμο Μεγαρέων

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της με αρ.οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών- ΠΕΚΑ  (ΦΕΚ45/Β/2014)  ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής διαβιβάστηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το με αρ. πρωτ. 85668/5068/2018 έγγραφο η Μελέτη Περιβαλλοντικών με:

Α) τίτλο δραστηριότητας: «Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας», υποκατηγορία Α2, ομάδα 12η με α/α: 6 (Σταθμοί βάσης κινητής και ασύρματης σταθερής τηλεφωνίας)

Β) θέση δραστηριότητας: κωδικός θέσης ‘’1400834 TSEPI 2’’, ΠΕΟ Αθηνών- Κορίνθου, Δήμου Μεγαρέων, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) φορέα δραστηριότητας: COSMOTEΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Δ) αρμόδια για τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ε) αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής, στην οποία  καλείται το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης, τη Δ/νση Περιβάλλοντος  (Πολυτεχνείου 4, Αθήνα, υποδοχή κοινού: Δευτέρα- Παρασκευή, 9:00-15:00, τηλ.: 210 6984302)

ΣΤ) ημερομηνία έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης: 23/11/18- 15/01/18

Ζ) ημερομηνίες έναρξης και λήξης προθεσμίας για κατάθεση απόψεων ενδιαφερομένου κοινού: 26/11/18- 2/01/19 στη Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής και 3/01/19- 15/01/19 στη Δ/νση Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Μεσογείων 239 και Παρίτση, Ν. Ψυχικό)

Η) εφημερίδα δημοσίευσης τη «Επικαιρότητα» και link δημοσίευσης: www.patt.gov.gr.

                                                                    

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Επικαιρότητα» στις 23/11/2018 με αρ. πρωτ. 233259/18.


1565
Δειτε Επισης